הצהרת בריאות קייטנה / חוג ילדים ונוער

הנני מאשר/ת כי:

 1. בני/ביתי אינו סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות קייטנת גלישה/חוג גלישה בים ומחוצה לו.
 2. אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל הקייטנה/מנהל בי"ס לגלישה בכל שינוי במצב בריאותו של הילד/ה.
 3. אני מאשר/ת כי בני/ביתי בעל/ת ידע בסיסי בשחייה.
 4. אני מאשר פרסום תמונות בהם מופיעים ילדיי. במידה ואיני מעוניין עלי להודיע על כך.
 5. ידוע לי שעל מנת שהפעילות תהיה יעילה ובטוחה, בני/ביתי חייבים להישמע להוראות הצוות. בעיות משמעת והתנהגות בלתי הולמת יגרמו להפסקת פעילותו של החניך, ללא החזר כספי.
 6. אני מצהיר, כי ידוע לי, שספורט הגלישה הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום כמו כל פעילות ספורט, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות , וזאת כחלק מפעילות הגלישה והסיכונים הטבעיים הנובעים מפעילות זו.
 7. ידוע לי שהפעלת פוליסת ביטוח המועדון, תבוא רק לאחר הפעלת ביטוח תאונות אישיות של משרד החינוך, הקיים לכל אחד מתלמידי מדינת ישראל.
 8. מאחר ומצב בריאות בני/ביתי תקין ומתאים לספורט הגלישה, אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לבני/ביתי או לצד שלישי עקב הפעילות, וכי אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מן המועדון בגין מקרה פגיעה שייגרם עקב הפעילות.

הצהרת בריאות קבוצת בוגרים

הנני מאשר/ת כי:

 1. איני סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממני להשתתף בפעילות חוג גלישה בים ומחוצה לו.
 2. אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל בי"ס לגלישה בכל שינוי במצב בריאותי.
 3. אני מאשר/ת כי יש לי ידע בסיסי בשחייה.
 4. אני מצהיר, כי ידוע לי, שספורט הגלישה הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום כמו כל פעילות ספורט, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות , וזאת כחלק מפעילות הגלישה והסיכונים הטבעיים הנובעים מפעילות זו.
 5. מאחר ומצב בריאותי תקין ומתאים לספורט הגלישה, אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לי או לצד שלישי עקב הפעילות, וכי אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מן המועדון בגין מקרה פגיעה שייגרם עקב הפעילות.
 6. במידה וארצה להפסיק את השתתפותי בחוג יש לשלוח הודעה למייל [email protected] והחיוב הקרוב בכ"א יפסק.
 7. סימון בתיבה הינו תחליף להסכמתי וחתימתי.

הצהרת בריאות קבוצת חתירה

(האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות , אך הוא מיועד גם לנקבה )

חלק : 'א שאלון רפואי

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:

א . אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א ' לטופס זה היא חיובית , אז לצורך קבלתך לאימון בקבוצת החתירה עלייך להמציא גם תעודה רפואית לפי הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון חתירה על גלשן סאפ. בית ספר לגלישה גל- ים יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה .

ב .אם כל התשובות לשאלות שבחלק 'א לטופס שליליות הנך כשיר להשתתף באימון בקובצת חתירה.

.ג בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי יש , להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות חתירה על גלשן סאפ .

 1. האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב? כן / לא
 2. האם אתה חש כאבים בחזה

(א) בזמן מנוחה ? כן/לא

(ב) במהלך פעילויות שיגרה ביום יום ? כן/לא

(ג)בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית ? כן/לא

 1. האם במהלך השנה החולפת איבדת שיווי משק ל עקב סחרחורת ? סמן -לא אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת). כן/לא

ב איבדת את הכרתך ? כן/לא

 1. האם הרופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים :

(א)נזקקת לטיפול תרופתי ? כן/לא

(ב) סבלת מקוצר נשימה או צפצופים ? כן/לא

 1. האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר :

(א) ממחלת לב? כן/לא

(ב) ממוות פתאומי בגיל מוקדם ( לפני גיל 55 אם מדובר בגבר ,ולפני גיל 65 זו אם

אישה.) ? כן/לא

 1. האם הרופא שלך אמר ב לך 5- השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת

השגחה רפואית ? כן/לא

 1. האם הנך סובל ממחלה קבועה( כרונית ),שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע

או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית ? כן/לא

 1. לנשים בהריון :האם ההיריון כל או הריון קודם הוגדר בסיכון ? כן/לא

 


חלק ב ':ההצהרה

אני ,החתום מטה ,מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א ' לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות. אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור .ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצרת בריאות זו ,אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה .

 1. אני מצהיר/ה, כי ידוע לי, שספורט הגלישה הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום כמו כל פעילות ספורט, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות , וזאת כחלק מפעילות הגלישה והסיכונים הטבעיים הנובעים מפעילות זו.
 2. מאחר ומצב בריאותי תקין ומתאים לספורט הגלישה, אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לי או לצד שלישי עקב הפעילות, וכי אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מן המועדון בגין מקרה פגיעה שייגרם עקב הפעילות.

סימון בתיבה הינו תחליף לאישורי וחתימתי.

הצהרת בריאות שעור/קורס סאפ וגלישה

הנני מאשר/ת כי:

 1. איני סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממני להשתתף בפעילות גלישה בים ומחוצה לו.
 2. אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל בי"ס לגלישה בכל שינוי במצב בריאותי.
 3. אני מאשר/ת כי יש לי ידע בסיסי בשחייה.
 4. אני מצהיר, כי ידוע לי, שספורט הגלישה הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום כמו כל פעילות ספורט, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות , וזאת כחלק מפעילות הגלישה והסיכונים הטבעיים הנובעים מפעילות זו.
 5. מאחר ומצב בריאותי תקין ומתאים לספורט הגלישה, אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לי או לצד שלישי עקב הפעילות, וכי אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מן המועדון בגין מקרה פגיעה שייגרם עקב הפעילות.
 6. סימון בתיבה הינו תחליף להסכמתי וחתימתי.

מדיניות השתתפות הסעות

הסעה מותנית במספר המשתתפים. במידה ולא תהיה הרשמה מספקת באותו מחזור להסעה לא תתקיים הסעה והחניך יזוכה בכ"א במלוא מחיר ההסעה. בתקופה של ריחוק חברתי חובה על הילדים ללבוש מסיכה כל הנסיעה. מי שלא יקיים את ההוראה לא יוכל השתמש בהסעה ולא יקבל החזר כספי. במידה וחניך נעדר מפעילות מכל סיבה לא ניתן יהיה להחזיר את כספי ההסעה ולא לקבל הסעה חליפית בימים אחרים.

מדיניות ביטולים - קייטנה

ניתן לשנות מועדי קייטנה עד 5 ימים לפני תחילת קייטנה. ביטול הרשמה לקייטנה עד 14 יום ממועד הקייטנה יוחזר התשלום במלואו בניכוי 50 ש"ח. במידה ותבוטל ההרשמה מהיום ה-13 ועד 3 ימים מלפני מועד תחילת הקייטנה יוחזר התשלום בניכוי דמי הרשמה בסך 300 ש"ח.
לאחר מועדים אלו לא יוחזר התשלום עבור הקייטנה במקרה הודעת ביטול.
ביטול עיסקה בכפוף לחוק הגנת הצרכן והוא ראשוני להתניות המוקדמות.
במידה וחניך עד גיל 10 בלבד התחיל להשתתף בקייטנה והודיע ביום הראשון בלבד כי הוא לא מעוניין להמשיך יוחזר רק 50% מהסכום.
השלמה של ימים חסרים בימים ספציפיים שיפורסמו ובתיאום בלבד ורק בקייטנת הקיץ.
בקייטנות סוכות, חנוכה ופסח לא ניתן להשלים ימים חסרים.
במידה ולא יתאפשר קיום קייטנה בגלל חוק הבריאות או מזג אוויר יוחזר הכסף במלואו.

מדיניות ביטולים - חוג

במידה וארצה להפסיק את השתתפותי  בחוג יש לשלוח הודעה למייל [email protected] והחיוב הקרוב בכ"א יפסק.
סימון בתיבה הינו תחליף להסכמתי וחתימתי.

תקנון השכרת ציוד

 1. ניתן להשכיר ציוד גלישה אך ורק מגיל 18
 2. שימוש בציוד הגלישה המושכר לילדים ונוער מתחת לגיל 18 באחריות הורים ו/או מלווים בלבד.
 3. יש להישמע להוראות צוות ההדרכה, מצילי החוף והפיקוח העירוני.
 4. חל איסור על כניסה למים ברוחות מזרחיות העולות על 10 קשרים.
 5. חל איסור על כניסה למים במהלך סערות בעונת החורף.
 6. יש להקפיד על שמירת מרחק מהמתרחצים ומגולשים אחרים.
 7. הכניסה למים הינה בהתאם לתנאי הים ויכולת הגולש.
 8. חל איסור על כניסה לשטח הרחצה המוכרז בסמוך לסוכת המציל.
 9. אין להשאיר חפצי ערך ללא השגחה, הנהלת המועדון אינה אחראית על גניבה או אובדן מכל סוג שהוא.
 10. בעת החזרת ציוד לאחסנה אנא וודאו שהוא שטוף, ממוקם בצורה בטיחותית וליש קשור לגלשן.
 11. הציוד הינו באחריות המלאה של המשתמש. במידה ולציוד גלישה שהשכרתם יגרם נזק תצטרכו לשלם עליו.
 12. חיוב התשלום ממשיך כל עוד לא הסתיים השירות.
 13. חיוב התשלום מתבצע לפי שעה עגולה ולא חלקי שעה.
 14. איני סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות גלישה בים ומחוצה לו.
 15. אני מאשר/ת כי אני בעל/ת ידע בסיסי בשחייה
 16. אני מצהיר/ה, כי ידוע לי, שספורט הגלישה הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום כמו כל פעילות ספורט, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות , וזאת כחלק מפעילות הגלישה והסיכונים הטבעיים הנובעים מפעילות זו.
 17. מאחר ומצב בריאותי תקין ומתאים לספורט הגלישה, אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לי או לצד שלישי עקב הפעילות, וכי אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מן המועדון בגין מקרה פגיעה שייגרם עקב הפעילות.
 18. סימון בתיבה הינו תחליף להסכמתי וחתימתי.